راهنمای شرکت در بخش ارایه تجربیات

ارایه تجربیات موفق

انتخاب سه تجربه موفق در حوزه "پژوهش های نوین در هنر و معماری"، رویکردهای جدید در نقد و تحلیل ادبی" و "شهرسازی با رویکرد بومی سازی"

 

کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها در نظر دارد به منظور اشاعه، تشویق و معرفی تجربیات موفق در سراسر جهان، مسابقه ارایه تجربیات موفق مرتبط به موضوعات "پژوهش های نوین در هنر و معماری"، رویکردهای جدید در نقد و تحلیل ادبی" و "شهرسازی با رویکرد بومی سازی"، را همزمان با این کنفرانس برگزار نماید.

شرکت کنندگان در این بخش، موظفند که تجربه برتر خود را برای دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند و وارد فرایند ارزیابی این مرحله شوند. در پایان از مجموع امتیازات کسب شده در داوری آنلاین، پروژه­های قابل ارایه، انتخاب شده و توسط مدیران پروژه در پنلی متشکل از اعضای کمیته علمی، ارایه و در نهایت پروژه های برتر توسط کمیته علمی کنفرانس انتخاب می گردد.

بدین وسیله از سازمان­ های دولتی و غیردولتی، بانک ­ها و همچنین شرکت­ ها دعوت می­ شود تا در این بخش به ارایه نمونه­ های موردی درحال اجرا و یا اجرا شده حوزه "پژوهش های نوین در هنر و معماری"، رویکردهای جدید در نقد و تحلیل ادبی" و "شهرسازی با رویکرد بومی سازی" بپردازند. از کلیه سازمان­هایی که در این زمینه فعالیتی داشته‌اند، با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط ذیل آثار خویش را از طریق وب‌سایت رسمی کنفرانس ارسال نمایند. کمیته علمی و هیات داوران مسابقه متشکل از اساتید و چهره های سرشناس بین المللی در رشته‌های مختلف مرتبط می‌باشد.

 

 

شرایط شرکت در ارایه تجربیات موفق:

1.      آثار در حوزه پژوهش های نوین در هنر و معماری"، رویکردهای جدید در نقد و تحلیل ادبی" و "شهرسازی با رویکرد بومی سازی" باشد.  

2.      اثر ارسال شده در حال اجرا یا اجرا شده باشد.

3.      ارائه نامه رسمی جهت شرکت در این بخش، از سازمانی که این اثر درحال اجرا یا اجرا شده است.

 

 

مراحل ارسال آثار:

1.      ارسال چکیده مبسوط اثر شامل مقدمه، بیان مسأله، روش انجام پژوهش، مهمترین نتایج به دست آمده که در دو صفحه A4 نوشته شده باشد.

2.      داوری بر اساس چکیده و دعوت از ارایه دهنده جهت ارسال اصل اثر.

3.      ارسال اصل اثر (فایل PDF) با درج موارد ذیل پروژه شرح داده شود.

  •         میزان اهمیت پروژه برای سازمان.
  •         تعداد از کارکنان و مراجعینی که تحت تاثیر قرار گرفته اند؟
  •         مرحله اجرایی پروژه (درحال اجرا/ اجرا شده).
  •         مدت زمان اجرای پروژه
  •         وجه تمایز و نوآوری پروژه
  •         ایده جدید بود یا برگرفته از سازمان های دیگر است.
  •         پیش بینی منافع مالی و معنوی پروژه پس از اجرا.
  •         روش اجرای این پروژه در سازمان.
  •         این پروژه به عنوان یک تجربه موفق می­باشد؟
  •         نتیجه گیری و وجه تمایز

 

منتخبین

از میان شرکت کنندگان در هر بخش، سازمانی که دارای بیشترین مجموع امتیاز از آرای کمیته علمی و هیات داوران را داشته باشد، دعوت می­شود جهت معرفی اثر خود و تقدیر همزمان با شرکت در مراسم اختتامیه کنفرانس.

هدای تندیس بین المللی

لوح تقدیر

مراسم ویژه شال و اهدای جوایز

گواهی تقدیر و تشکر: به تمامی شرکت کنندگان در این مرحله رد صورت داشتن شرایط ورود به این مرحله لوح سپاس اهدا می­گردد.