اطلاعات تماس

زمان برگزاری کنفرانس: 15 و 16 شهریورماه 1399 

مکان برگزاری کنفرانس: هندوستان، دانشگاه باهارات

      تلفن: 02188842090

 

نشانی الکترونیکی:

  Iconfaaa@gmail.com 

d.mprhi@gmail.com