تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات: 17 بهمن ماه 1399

اعلام نتایج داوری مقالات: 10 روز کاری پس از ارسال مقاله

آخرین مهلت ثبت نام:  25 بهمن ماه 1399

زمان برگزاری : 8 و 9  اسنفدماه 1399