برنامه روز برگزاری کنفرانس
1399/12/06

بدینوسیله برنامه های روز برگزاری کنفرانس و زمانبندی دقیق براساس منطقه زمانی هند، روسیه و ایران در پیوست ذیل اطلاع داده می شود.

کنفرانس در روزهای جمعه 8 اسفندماه 1399 و شنبه 9 اسفندماه 1399 از ساعت 11:00 صبح الی 17:00 به وقت ایران برگزار می شود. لازم به ذکر است که پژوهشگران گرامی می توانند از ساعت 10:30 صبح به وقت ایران وارد فضای مجازی کنفرانس شوند.

Program of ICONFAAA 4