×

برگزارکنندگان

برگزارکنندگان

  • دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
  • موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت

 

  • HSE Graduate School of Urbanism
  • GITR film and television school
  • Institute of Scientific Information on Social Sciences (INION RAS)