×

تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله: 21 آبان ماه 1396


اعلام نتایج داوری مقالات: 10 روز کاری پس از ارسال مقاله


مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاه: 1 آذرماه 1396


زمان شروع و پایان برگزاری کنفرانس: 24 و 25 آذر ماه 1396