×

کمیته علمی

 

کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا) (درحال تکمیل)

 

کمیته علمی شهرسازی

 

iconfaaa 2017 iconfaaa 2017 iconfaaa 2017

دکتر سید محمد حسین آیت اللهی

عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

دکتر محمد تحصیل دوست

استاد یار دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مریم خستو

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

iconfaaa 2017 iconfaaa 2017

دکتر سید عبدالهادی دانشپور

دانشیار دانشگده معماریو شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران 

دکتر حسین ذبیحی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتر حامد شیخ طاهری

عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

iconfaaa 2017 iconfaaa 2017 iconfaaa 2017

دکتر علیرضا فلاحی 

دانشیار دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر هومن قهرمانی

استادیار گروه معماری دانشکده معماری،شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

حسین معروفی

استادیار گروه معماری دانشکده معماری،شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

     

 

 

 

 

کمیته علمی معماری

  iconfaaa 2017  
 

دکتر ایرج اعتصام

(دبیر کمیته معماری و شهرسازی)

پدر شهرسازی ایران

 
iconfaaa 2017 iconfaaa 2017 iconfaaa 2017

دکتر اکرم حسینی

استادیار گروه معماری دانشکده معماری،شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی خاکزند

استادیار دانشکده معماریو شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مهدی زندیه 

دانشیارو رییس دانشکده معماریو شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

iconfaaa 2017

iconfaaa 2017

 

دکتر جعفر طاهری

استادیار گروه معماری دانشکده معماری،شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر رکسانا عبدالهی

استادیار گروه معماری دانشگاه آزاداسلامی قم

Dr. Olga Lavrenova

Institute of scientific information on social Sciences (INION) RAS

 

   

Dr. MichelliCristineScapol Monteiro

University de São Paulo USP, Brazil

Dr. Mohammad Arif Kamal

(Associate Professor)
Aligarh Muslim University
INDIA

Dr. Alessia Bianco

Mediterranea University of Reggio Calabria-Italy.

کمیته علمی هنر

 

 

   

 

دکتر عبدالحسین مختاباد

دبیر علمی کمیته هنر

 
 

 

 

دکتر قطب الدین صادقی

دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران

دکتر محمود عزیزی

استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر ناصر کلینی ممقانی

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

 

 

 
 

Dr. Leonardo Paganelli

Professor

Humanities,State University of Genoa, Italy