تمدید تاریخ های کنفرانس
1397/11/16

نظر به استقبال و درخواست گسترده دانشجویان، اساتید و پژوهشگران گرانقدر جهت زمان کافی برای ارسال مقالات پژوهشی و امکان حضور در کنفرانس، تاریخ برگزاری کنفرانس به 3 مردادماه 1398، مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات 10 تیرماه 1398 تمدید می گردد. لازم به ذکر است تاریخ فوق تمدید نخواهد شد، و باتوجه به محدودیت ظرفیت الویت با پژوهشگرانی می باشد که زودتر اقدام به ثبت نام نموده اند.

گواهی پذیرش زودهنگام برای مقالاتی که مورد داوری و پذیرش نهایی کنفرانس قرار گرفته است، به درخواست نویسنده مسئول قابل صدور می­ باشد، برای این منظور درخواست گواهی زودهنگام را به ایمیل کنفرانس ارسال نمایید. بدیهی است گواهی ­­های پذیرش و ارایه مقالات پژوهشگران روز برگزاری کنفرانس صادر می­ گردند.